+421 908 988 136

info@profikozmetika.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) spoločnosti PROFIZMETIKA s.r.o.  pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.profikozmetika.sk.
 
Článok 1: Všeobecné ustanovenia
 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť PROFIKOZMETIKA s.r.o., so sídlom Mengusovce 94, 059 36, IČO: 46053034, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24415/P (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: PROFIKOZMETIKA s.r.o.
Sídlo: Mengusovce 94, 059 36
IČO: 46053034
DIČ: 2023261702

IČ DPH: SK2023261702

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24415/P

Telefón: +421 908 988 136

Email: info@profikozmetika.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2926856514/1100

IBAN: SK90 1100 0000 0029 2685 6514

BIC (SWIFT): TATRASKBX

 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.profikozmetika.sk, (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.
 
1.3 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 
1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 
1.5 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 
1.6 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovaroch uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.
 
Článok 2: Objednávka, objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 
2.1 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s VOP a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
2.2 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný automatický informačný email s predmetom "Profikozmetika - Objednávka a číslo objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 
2.3 Po overení dostupnosti tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom (odoslaním správy s predmetom „Profikozmetika – Stav Vašej objednávky bol zmenený na ") alebo telefonicky. Týmto potvrdením objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 
2.4 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.2.5 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.
 
2.6 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
 
2.7 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto Všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
Článok 3:  Práva a povinnosti predávajúceho
 
3.1 Predávajúci je povinný:
3.1.1 dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
3.1.2  zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
3.1.3 bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
3.1.4 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 
3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
Článok 4: Práva a povinnosti kupujúceho
 
4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu
 
4.2 Kupujúci je povinný:
4.2.1 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
4.2.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
4.2.3 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4.2.4 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 
4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 
Článok 5: Dodacie a platobné podmienky
 
5.1. Tovar je predávaný podľa vyobrazení, popisov a vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho internetového obchodu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 
5.2 Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a záručný list, ak je dodávaný spolu s tovarom.
 
5.3 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.
 
5.4 Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia prijatia objednávky zákazníkovi. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.
 
OSOBNÝ ODBER TOVARU
 
5.5 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „osobný odber“, tovar si vyzdvihne v prevádzke- prerdajni spoločnosti PRPFIKOZMETIKA, s.r.o., na adrese Hraničná 12, 058 01 Poprad kedykoľvek po telefonickom dohovore s predávajúcim. Tovar je pre zákazníka rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim.
 
DORUČENIE KURIÉROM DPD
 
5.6 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „prepravnou spoločnosťou“, tak mu predávajúci tovar doručí prostredníctvom spoločnosti GEIS SK, s.r.o.“, (ďalej len „GEIS“).
 
5.7 Pri preprave kuriérom sa miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru, prípadne iná adresa uvedená ako dodacia adresa.
 
Lehoty na prevzatie zásielky
 
5.8 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť aby tovar prevzala ním poverená tretia osoba a preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba svojim podpisom na súpiske rozvozu v papierovej forme alebo elektronickým perom na mobilnom dátovom zariadení potvrdzuje prevzatie zásielky. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy súpisky rozvozu.
 
5.9 Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom kuriér GEIS kupujúcemu písomné oznámenie. GEIS sa pokúsi o opätovné doručenie zásielky v nasledujúci pracovný deň. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu, ktorému týmto vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň je predávajúci po uplynutí tejto 7-dňovej lehoty oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
  
5.10 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Preprava tovaru spoločnosťou GEIS sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti GEIS uvedené na stránkehttp://www.geis-group.sk/sk/Parcel/Vnutrostatna-preprava.Poškodená zásielka
 
5.11 Oprávnená osoba je povinná reklamovať zistené vady a uplatňovať právo na náhradu škody u zasielateľa vždy len písomne a bezodkladne po doručení zásielky, resp. po zistení poškodenia zásielky. Príkazca je povinný zabezpečiť, aby bola zásielka pri jej prevzatí vizuálne prehliadnutá príjemcom. Zjavné poškodenie alebo čiastočnú stratu zásielky je povinný príjemca zapísať pri prevzatí do doručovacej listiny zasielateľa. Na neskoršie reklamácie nebude braný zasielateľom ohľad. Zasielateľovi musí byť daná možnosť sa osobne presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná podľa pokynov zasielateľa. Ak nie je tu stanovené inak, zasielateľ zodpovedá výlučne za obstaranie prepravy (t.j. nezodpovedá za dopravcu) a prípadné nároky voči dopravcom uplatňuje zasielateľ vo vlastnom mene a na účet príkazcu. Pri uplatňovaní nárokov voči dopravcovi sa príkazca zaväzuje poskytnúť zasielateľovi potrebnú súčinnosť(najmä predkladať doklady týkajúce sa zásielky, ako podklady pre uplatňovanie nárokov voči dopravcovi napr. doklady o cene zásielky a pod). Nároky voči dopravcom sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými pre zmluvy o preprave veci.
 
5.12 Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať. S poškodeným tovarom sa ďalej nesmie manipulovať a musí byť zachovaný aj pôvodný obal, v ktorom bola zásielka doručená.
 
5.13 Pri poškodených zásielkach je kupujúci povinný umožniť obhliadku zásielky zástupcovi poisťovne spoločnosti
 
5.14 Kladne nemožno vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo jej poškodenie, ak oprávnenou osobou nie je preukázané poškodenie obalu zásielky zápisom o škode.
 
5.15 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.4 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU, a.s.
 
5.16 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „Slovenskou poštou“, predávajúci mu tovar doručí prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. (ďalej len Slovenská pošta“). Doručenie Slovenskou poštou je doručenie druhej triedou, čo je štandardné do 3 pracovných. Za príplatok je možné aj doručenie na dobierku. Spôsob a podmienky doručenia, reklamačný poriadok sa budú riadiť príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami Slovenskej poštyReklamačným poriadkom Slovenskej pošty.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
5.17 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
 
5.18 Pri platbe na dobierku celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platbu na dobierku je možné vykonať v hotovosti.
 
5.19 V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane ceny za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.
 
5.20 V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
Článok 6: Kúpna cena, poštovné a balné
 
6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena").
 
6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 
6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 
6.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
6.5 Cena za poštovné a balné sa v závislosti od vybraného spôsobu platby účtuje nasledovne:

Cena dopravy prepravnou spoločnosťou Geis je 4,50€

Cena dopravy Slovenskou poštou je 5,50€

Cena dopravy do Českej republiky je 12€, v prípade že hmotnosť presiahne 20kg cena dopravy bude účtovaná podľa cenníka prepravnej spoločnosti. Zákazník bude informovaný prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

6.6 Cena tovaru je uvedená s DPH.
 
6.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 
Článok 7: Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.
 
Článok 8: Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru
 
8.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom " Profikozmetika – Stav Vašej objednávky bol zmenený na " až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 
8.2 V prípade, že objednávka nebola potvrdená predávajúcim, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
 
8.3 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 
8.4 Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 
8.5 Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@profikozmetika.sk.
 
8.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 
8.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky alebo e-mailom (do 7 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).
 
8.8 O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný e-mailom.
 
8.9 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
 
Článok 9: Spracovanie osobných údajov
 
9.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete v menu elektronického obchodu v kategórii „Ochrana osobných údajov“ alebo kliknutím sem.
 
Článok 10: Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom   č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
    a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
    b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
    c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 
10.2 Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 
10.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) Predaj tovaru, uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. kozmetické prípravky, detské cumle a fľaše a pod.),
d) Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 
10.4 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru písomne, poštou na adrese prevádzkovateľa (PROFIKOZMETIKA, s.ro., Mengusovce 94, 059 36) alebo elektronickou poštou na adrese info@profikozmetika.sk. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
 
10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 
10.6 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci pri predaji tovaru včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
10.7 Formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe číslo 1 týchto VOP.
 
10.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod., a to zaslaním alebo prinesením na adresu PROFIKOZMETIKA, s.ro., Mengusovce 94, 059 36. Pri zaslaní je nutné tovar poistiť, nakoľko predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie, či stratu tovaru pri jeho spätnom zaslaní. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 
10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
10.10 Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a nepoužívaný. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom.
 
10.11 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 
10.12 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.10.13 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.1 týchto VOP.
 
10.14 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
10.15 V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
 
10.16 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.8 týchto VOP alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
10.17 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 
10.18 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
10.19 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 
Článok 11: Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady, záručná doba
 
11.1 Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
 
11.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 
11.3 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.
 
11.4 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
11.5 Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
 
11.6 Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 
11.7 Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.
 
11.8 V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba/alebo doba spotreby.
 
PREVENCIA
 
11.9 Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 
11.10 Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 
11.11 Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť PROFIKOZMETIKA, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 
11.12 Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 
11.13 Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
 
REKLAMÁCIE
 
11.14 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou formou a v súlade s reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v rámci týchto VOP.
 
11.15 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť PROFIKOZMETIKA, s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 
11.16 Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je kupujúcemu prístupný ako príloha č. 1 týchto VOP na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie:

 • svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, číslo bankového účtu),

 • označenie tovaru,

 • dátum nákupu,

 • číslo daňového dokladu

 • opíše vadu tovaru (dôvod reklamácie) a

 • uplatní si svoje právo zo zodpovednosti za vady.

 
11.17 Reklamáciu uplatní kupujúci písomne odoslaním reklamačného formulára na adresu predávajúceho: PROFIKOZMETIKA, s.ro., Mengusovce 94, 059 36, a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar vrátane jeho príslušenstva a dokladu o kúpe reklamovaného tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad z registračnej pokladnice), ktorým preukáže, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho.
 
11.18 Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci nepreberá zásielky poslané na dobierku.
 
11.19  Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:

 1. ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:

 1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:

 1. kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 3. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
c) ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
d) ak ide o iné neodstrániteľné vady kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci
e) ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Reklamačný formulár >>
 
11.20 Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 
11.21 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 
11.22 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 
11.23 Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
11.24 Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
11.25 Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov od dátumu doručenia oznámenia o vybavení reklamácie, bude predmet reklamácie zlikvidovaný.
 
11.26 Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 11.27 týchto VOP.
 
11.27 Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného poštou

Článok 12: Alternatívne riešenie sporov

12.1  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@profikozmetika.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.2  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom formulárov alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

12.3  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Formulár na odstúpenie od zmluvy >>

Článok 13: Súbory cookie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Podmienky platné od 2.2.2020